Socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkring i Frankrike

Socialförsäkring när du flyttar till Frankrike
Om du har bestämt dig för att köpa fastighet i Frankrike och flytta dit periodvis eller permanent är det viktigt att ta reda på vad som gäller och vad som händer med din socialförsäkring.
På Försäkringskassans hemsida hittar du mycket nyttig information. En del av denna information har vi valt att presentera nedan.

Anmäl din utlandsvistelse!

Kom ihåg att anmäla din utlandsvistelse till Försäkringskassan innan du reser. Om du har rätt till förmåner från socialförsäkringen under perioden i utlandet beror på hur länge du planerar att stanna utomlands och anledningen till din utlandsvistelse. Om din utlandsvistelse förlängs ska du så snart du vet om det anmäla det till Försäkringskassan.

Nedan hittar du information från Försäkringskassan om vad som gäller med din socialförsäkring:
som pensionär bosatt i Frankrike
om du vistas tillfälligt i Frankrike
om du bor och arbetar i Frankrike

Pensionär bosatt i Frankrike

För att du ska få ålderspension från Sverige från och med den månad du önskar krävs det att du minst samma månad lämnar in din ansökan. Dock bör du lämna in din ansökan i god tid, minst sex månader innan du vill ha pension, för att Försäkringskassan ska kunna bevilja dig pension från den tidpunkt du önskar. Bor du inom EU/EES området ska du vända dig till pensionsmyndigheten i det land du bor och är försäkrad i. Den myndigheten kommer sedan att skicka din ansökan vidare till Sverige. Den dagen som du lämnar in din ansökan i ditt bosättningsland räknas som ansökningsdag i Sverige.

Ålderspension och vård

Som pensionär är det enkelt att bosätta sig i ett annat EU/EES-land. Det beror på att den svenska allmänna pensionen är medflyttningsbar och att EU:s regler ger dig och dina familjemedlemmar rätt till vård i det land där du är bosatt.
För att få vård i bosättningslandet behöver du och dina familjemedlemmar varsitt intyg E 121. Det kan du beställa på Försäkringskassan.
Intyget ska sedan lämnas till motsvarigheten till Försäkringskassan på den ort i det EU/EES-land där ni valt att bosätta er. När intyget har blivit registrerat i bosättningslandet har du rätt till vård inom ramen för det allmänna sjukvårdssystemet på samma ekonomiska villkor som invånare i det landet.
I och med registreringen är du en del av landets försäkringssystem. Det betyder att om du åker hem till Sverige eller till ett annat EU-land på t ex semester behöver du ett Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) som ger dig rätt till nödvändig vård under din vistelse.

EU kortet
EU-kortet kan beställas från försäkringsinstitutionen på bosättningsorten.

Tillfällig vistelse utomlands

Sjuk vid tillfällig vistelse i Frankrike

När du åker på semester, ska studera eller av någon annan anledning tillfälligt vistas i Frankrike har du som är försäkrad i Sverige rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i det land du besöker.
Du måste vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet och dessutom ha med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) som visar att du är försäkrad i Sverige. EU-kortet kan du beställa på Försäkringskassan.
Om du glömmer att ta med dig EU-kortet kan det ändå i vissa fall finnas en möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan när du kommer hem.

Bo och arbeta utomlands

Om du blir sjuk

Från den dagen du börjar att arbeta i Frankrike har du inte längre rätt till sjuklön och sjukpenning i Sverige. Istället har du rätt till motsvarande ersättning i Frankrike. Reglerna skiljer sig åt i de olika EU-länderna. Bland annat förekommer både fler och färre karensdagar samt andra arbetsgivarperioder.
Du har även rätt till vård på samma villkor som invånarna i det land du arbetar i. Ta därför reda på vad som gäller i just det land du ska arbeta i innan du reser.

Om du skadar dig i arbetet

Råkar du ut för en arbetsskada gäller reglerna för den arbetsskadeförsäkring som finns i Frankrike. Reglerna skiljer sig åt i de olika EU-länderna. Ta därför reda på vad som gäller i Frankrike innan du reser.

Gränsarbetare med flera

Är du gränsarbetare (en person som arbetar i en medlemsstat och bor i en annan dit han eller hon återvänder minst en gång i veckan) eller jobbar du som anställd på fartyg? Eller arbetar du inom internationell transport eller i flera EU-länder? Eller vid beskickning eller konsulat? Då gäller särskilda regler för vad du omfattas av och vad du har rätt till från socialförsäkringen.
För närmare information om vad som gäller för dig ska du vända dig till Försäkringskassan.

Förälder utomlands

Om du som förälder bor inom EU
EU-reglerna innehåller särskilda regler för samordning av familjeförmåner, när du som förälder är försäkrad i ett annat EU-land än barnets andra förälder. Om barnets båda föräldrar arbetar är det i första hand från det land där barnet är bosatt som familjeförmåner ska betalas ut. Om förmånerna från det andra landet är högre kan ersättning även betalas ut därifrån genom ett tilläggsbelopp. Om endast en av föräldrarna arbetar är det i första hand från arbetslandet som familjeförmånerna ska betalas ut.

I Sverige räknas barnbidrag, förlängt barnbidrag, flerbarnstillägg, föräldrapenning, underhållsstöd, bostadsbidrag i form av särskilt bidrag och studiebidrag samt extra tillägg till studiebidrag som familjeförmån.

Barnbidrag
Din familj har rätt till barnbidrag från Sverige om den ena föräldern arbetar i ett annat EU-land medan den andra föräldern arbetar och bor kvar med barnet i Sverige.
Om föräldern som bor kvar i Sverige inte arbetar, har familjen i första hand rätt till barnbidrag eller motsvarande bidrag och övriga familjeförmåner från det land där den andra föräldern arbetar.

Förlängt barnbidrag
När ett barn fyllt 16 år upphör rätten till barnbidrag. Som förälder kan du ansöka om förlängt barnbidrag. Ett villkor för att beviljas ersättning är dock att barnet går en grundskoleutbildning i landet som motsvarar svensk statsunderstödd skola.

Flerbarnstillägg
Du som har rätt till barnbidrag för två eller flera barn från svensk socialförsäkring har också rätt till flerbarnstillägg även om barnen bor utomlands. Barn som är över 16 år och studerar kan också i vissa fall räknas med för flerbarnstillägg.
Om du arbetar i Sverige och din familj bor i ett annat EU-land kan du eller din make/maka ha rätt till svensk föräldrapenning. Arbetar du i ett annat EU-land och har barn kan du ha rätt till föräldrapenning eller motsvarande förmån från det land du arbetar i. Finns det krav på att du ska ha bott eller arbetat en viss tid i landet för att få föräldrapenning, kan du räkna med den period du arbetat i Sverige. Dessutom får du räkna med de perioder du arbetat i ett annat EU-land när du flyttar hem till Sverige igen.

Underhållsstöd
Om du och barnet bor i ett annat EU-land och den bidragsskyldige föräldern arbetar i Sverige kan ert barn ha rätt till underhållsstöd. Underhållsstödet betalas då ut som om du och barnet vore bosatta i Sverige.

Bostadsbidrag
För att få bostadsbidrag för bostadskostnaderna måste du vara bosatt i Sverige. Bostadsbidraget består av två delar, dels ett bidrag för bostadskostnaden och dels ett bidrag för de barn som bor hemma. Barnfamiljer kan få det särskilda bidraget för barnen även vid bosättning i annat EU-land om någon i familjen arbetar i Sverige. Särskilda regler gäller för studerande, biståndsarbetare, statsanställda, diplomater och deras familjer.

Övriga rättigheter
Du och din familj kan också ha rätt till:
• Barnbidrag och flerbarnstillägg
• Barnpension samt efterlevandestöd till barn
Källa : Försäkringskassan
För mer utförlig information hänvisar vi till www.forsakringskassan.se