Skatter

Skatter och beskattning i Frankrike

Skatter i Frankrike
Om du har bestämt dig för att köpa fastighet i Frankrike och flytta dit periodvis eller permanent är det viktigt att ta reda på de skatteregler som gäller.
Som pensionär har du till exempel mycket att tjäna skattemässigt på att flytta till Frankrike och bosätta dig där. Det kräver dock en hel del kunskaper, planering och noggranna förberedelser. Det kan därför vara bra att vända dig till skattemyndigheterna eller att anlita en skatterådgivare som kan hjälpa dig med dina skattefrågor.
Det är som sagt viktigt att ta reda på de skatteregler som gäller vid utflyttning från Sverige och att kontrollera vad som krävs för att du skattemässigt skall anses vara utflyttad från Sverige.

Väsentlig anknytning

Ett viktigt begrepp att ta hänsyn till i detta sammanhang är den s k väsentliga anknytningen.
Beroende på om du anses ha kvar en ”väsentlig anknytning” till Sverige eller inte, blir du antingen obegränsat elle begränsat skatteskyldig i Sverige.
Bedömningen görs av skattemyndigheten som tar hänsyn till olika faktorer så som t ex om man har svenskt medborgarskap, hur länge man har varit bosatt i Sverige, om man har en bostad i Sverige som är inrättad för året-runt-bruk, om man har familj kvar i Sverige, om man är ekonomiskt aktivt engagerat i Sverige, osv…
Om du anses ha en väsentlig anknytning till Sverige blir du obegränsat skatteskyldig i Sverige och då betalar du skatt i Sverige för alla dina inkomster oavsett varifrån de härrör.
Om du däremot bryter banden med Sverige och inte har någon väsentlig anknytning kvar blir du begränsat skatteskyldig i Sverige. Då betalar du enbart skatt i Sverige för vissa inkomster som har anknytning till Sverige såsom t ex svensk fastighetsskatt, udelning av svenska aktier, kapitalvinster på svenska aktier under 10 år efter utflyttningen från Sverige…
Även om du lämnat Sverige och flyttat till Frankrike kan du ändå anses vara obegränsat skatteskyldig i Sverige.
Det är därför viktigt att se till att bryta denna väsentlig anknytning.

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

Sverige och Frankrike har ingått ett s k dubbelbeskattningsavtal som fördelar beskattningsrätten länderna emellan
Avtalet avser att undvika dubbelbeskattning. Du ska bara behöva skatta för inkomster i ett land. Avtalet kan aldrig utvigda skatterätten, det kan bara inskränka den.
Enligt avtalet kan du bara ha hemvist i ett land. En konsekvens kan vara att även du enligt de svenska reglerna anses vara skattemässigt bosatt i Sverige kan din hemvist enligt avtalet vara i Frankrike.

Svensk pension vid utflyttning till Frankrike

Om du får din pension från Sverige och har väsentlig anknytning till Sverige, är det till Sverige du ska betala skatt. Om du skattar i Sverige men franska staten också drar skatt från pensionen, kan du begära att den utländska skatten ska räknas av från den svenska. Det gör du i din inkomstdeklaration.
Om du inte bedöms ha väsentlig anknytning till Sverige betalar du så kallad särskild inkomstskatt (SINK) på din svenska pension. Den ligger på 25 procent. För att få avräkning av den ska du vända dig till myndigheterna i värdlandet.
Nästan alla dina pensioner från Sverige kommer att beskattas i Frankrike. Det enda undantaget är pension från offentlig tjänst som alltid beskattas i Sverige.

Deklaration

Om du saknar väsentlig anknytning och är därmed begränsad skattskyldig i Sverige behöver du inte deklarera i Sverige.
I de dubbelbeskattningsavtalen fastställs vilket av de två länderna som ska undanröja internationell dubbelbeskattning och vilken metod som ska användas. Om du skattemässigt betraktas som bosatt i ett land ska du normalt deklarera alla dina inkomster där. Vid dubbel bosättning ska du deklarera i båda länderna.
Skattereglerna är ganska komplicerade och därför rekommenderar vi varmt att ta kontakt med skattemyndigheten eller med en skattejurist som kan hjälpa dig att få ut det bästa vad gäller just din situation.

Allmänt om skatter i Frankrike

1 – Inkomstskatt – Impôt sur le revenu
Kännetecknande för det franska skattesystemet är dels att det bygger på principen om sambeskattning, dels att man betalar skatt efter antalet andelar som hushållet består av.
Beskattningen är progressiv och högsta marginalskatt är för närvarande 45%:
Upp till 9 807 EUR: 0%
Från 9 807 till 27 086 EUR: 14%
Från 27 086 till 72 617 EUR: 30%
Från 72 617 till 153 783 EUR: 41%
Över 153 783 EUR: 45%

2 – Arvsskatt – Impôt sur les successions
Om fastigheten ligger i Frankrike tillämpas fransk lag vid dödsfall. Bra att veta är att de franska bestämmelserna om vem som ärver skiljer sig från de svenska. Den franska arvskatten mellan makar har tagits bort och finns inte längre.

3 – Förmögenhetsskatt – Impôt sur la fortune immobilière
Sedan 1 januari 2018 har IFI (Impôt sur la fortune immobilière) ersatt förmögenhetsskatten ISF (Impôt de solidarité sur la fortune). Det är nu bara fastigheter som man tar hänsyn till när man räknar förmögenheten. Denna ”nya” skatt börjar gälla om det totala nettovärdet av ens fastigheter (exkl. skulder) överskrider 1,3 miljoner EUR.
Skattesatsen är progressiv och beräknas med:
0,5% på nettotillgångar överstigande 800 000 €
0,7% i skiktet 1 300 000 – 2 570 000 €
1% i skiktet 2 570 000 – 5 000 000 €
1,25% i skiktet 5 000 000 – 10 000 000 €
1,5% på nettotillgångar överstigande 10 000 000 €

4 – Skatt på kapitalinkomster
En annan nyhet sedan 1 januari 2018 är att alla kapitalinkomster så som aktieutdelningar, reavinster, ränteinkomster och liknande beskattas numera med 30 % (17,2 %, samt 12,8 %CSG, CRDS och socialavgift).

5 – Lokala skatter : Fastighetsskatt och Boendeskatt
Fastighetsskatt – Taxe foncière
Den avser utnyttjandet av marken och betalas i oktober av den person som äger fastigheten den 1 januari innevarande år. Den kan också delbetalas månadsvis. Skatten varierar från kommun till kommun och är beroende av läge och skick.
Boendeskatt – Taxe d’habitation
Den betalas i november eller delbetalas månadsvis av den som bor i fastigheten den 1 januari innevarande år. Den varierar också från kommun till kommun och är till en del inkomstbaserad.

6 – Skatt på inkomst av uthyrning

Vid uthyrning av fastighet måste man betala skatt på hyresintäkter.

7 – Skatter vid försäljning av fastighet
De franska reglerna är ganska gynnsamma.
Vid försäljning av permanentbostaden utgår inte någon skatt.
Däremot, vid försäljningen av fritidshus/semesterbostad betalar man 36,2% skatt på kapitalvinsten 19% + 17,2% (sociala avgifter). Skatten kan dock reduceras beroende på hur länge man har ägt fastigheten.

Övriga frågor:

Folkbokföring

Om du flyttar utomlands och skall vara borta i ett år eller mer skall du normalt sett inte länge vara folkbokförd i Sverige. Du ska anmäla flyttningen senast en vecka före avresan.
När du flyttar utomlands upphör du att vara folkbokförd i Sverige på utresedagen (flyttningsdagen) om du anmält flyttning senast den dagen.

Dubbel bosättning

Om du bor både i Sverige och i Frankrike kan det vara fråga om så kallad dubbel bosättning beroende på hur länge du bor i varje land, vilket i sin tur påverkar var du skall vara folkbokförd. Kontrollera de regler som gäller.

Medborgarskap

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap för att du flyttar i Frankrike och avregistreras från folkbokföringen.
Du förlorar inte heller ditt svenska medborgarskap om du blir medborgare i Frankrike.

Rösträtt

Dina uppgifter i röstlängden gäller i tio år från utflyttningsdagen. En ny tioårsperiod startar om du anmäler att du vill vara kvar i röstlängden eller anmäler adressändring.

Broschyrer och blanketter

Innan du lämnar Sverige och flyttar till Frankrike skall du fylla i blanketten SKV 7665 Anmälan Flyttning till utlandet och skicka den till Skattemyndigheterna.
På Skatteverkets hemsida hittar du mycket nyttig information. Fler svar på dina skattefrågor kan du också få i följande broschyrer :
◦FLYTTA UTOMLANDS : Skatteverkets broschyr SKV 701
◦SKATTEREGLER FÖR PERSONER SOM BOR UTOMLANDS : Skatteverkets broschyr SKV 442
◦HUR MAN DEKLARERAR SIN BOSTAD I UTLANDET : Skatteverkets broschyr SKV 398
◦SKATTSKYLDIGHET VID ARBETE UTOMLANDS : Skatteverkets broschyr SKV 339
◦SÄRSKILD INKOMSTSKATT FÖR UTOMLANDS BOSATTA ARTISTER, IDROTTSMÄN M FL : Skatteverkets broschyr SKV 520
◦ANSÖKAN OM AVRÄKNING AV UTLÄNDSK SKATT PÅ INKOMST : Skatteverkets broschyr SKV 2703
◦MOMS VID UTRIKESHANDEL : Skatteverkets broschyr SKV 560
För mer utförlig information hänvisar vi till www.skatteverket.se